പേറ്റന്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

കമ്പനിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഗുവാങ്‌സി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിലെ അംഗം

ഗുവാങ്‌സി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിലെ അംഗം

മെഡലുകളുടെ പ്രദർശനം

മെഡലുകളുടെ പ്രദർശനം

ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്ന അവാർഡ്

ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്ന അവാർഡ്

Aaa ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രൈസ്

Aaa ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രൈസ്

പേറ്റന്റുകളും വ്യാപാരമുദ്രകളും

SMU വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ - ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് ചെംഗ്ലി

SMU വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ

PPG സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പേറ്റന്റുകൾ

PPG സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പേറ്റന്റുകൾ

മാനുവൽ ഇമേജിംഗ് ഉപകരണം ക്രമീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

മാനുവൽ ഇമേജിംഗ് ഉപകരണം ക്രമീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്

ചെംഗ്ലി

ഓട്ടോമാറ്റൺ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കൽ

ചെംഗ്ലി2

ഓട്ടോമാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം പേറ്റന്റ്

ആന്റി-ഷേക്ക് ഇമേജ് അളക്കുന്ന ഉപകരണം

ആന്റി-ഷേക്ക് ഇമേജ് അളക്കുന്ന ഉപകരണം

കൂടുതൽ

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

കൃത്യത അളക്കുന്ന ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ബ്രാൻഡാണ് ചെംഗ്ലി......

പേറ്റന്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

കമ്പനിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഗുവാങ്‌സി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് അംഗം......